THE INVOLVEMENTS AND GUARANTEESАНГАЖИРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Gamarde : 100% Made in France Gamarde : 100% Made in France

Our production sites are located in the Lot region (46), close to Cahors which is where every single one of our cosmetics. Нашата производствена локација се наоѓа во регионот Лот (46), близу до Каор каде се изработува секој наш производ.

Efficiency and Safety Ефикасност и сигурност

Experts in dermatology, Gamarde Dermatological Laboratories develop highly efficient and safe care.Thanks to the perfect control of the different stages of the plant chain and strict control at every level of the production process and of the finished product, you are given all the guarantees for a safe use of the products. Involved to offer ever more performant cosmetics, Gamarde Cosmetic Laboratories can give you all the guarantees about the efficiency and safety of their products, thanks to a panel of clinical studies made under dermatological control by an independent body. Експерти во областа на дерматологијата, Laboratoires Dermatologiques Gamarde создадоа високо ефикасна и сигурна органска нега. Благодарение на одличната контрола на разни стадиуми на животот на билките и строгата контрола на секој дел од процесот, како на произвоство така и на финалниот производ, ви ја даваме нашата комплетна гаранција за сигурност на нашите производи. Секој од производите на Gamarde подлегнува под строги контроли, тестови и клинички студии направени под дерматолошка контрола од страна на независно тело. Нашата цел е да понудиме козметика со висок перформанс и квалитет која максимално ќе ги задоволи потребите на секој тип на кожа.

Organic Labelling Сертифицирана органска козметика

Our whole care range has been certified Organic by an official certification body, Qualité France, in accordance with the COSMEBIO charter. Gamarde Dermatological Laboratories thereby ensure younatural cosmetics composed of vegetal ingredients from Organic Farming that respect precise rules aimed at enviromental protection. Целата наша козметичка линија е сертифицирана како органска од страна на институцијата за органски сертификат Qualité France, согласно стандардите на COSMEBIO. Затоа Laboratoires Dermatologiques Gamarde ви гарантира природна козметика каде состојките од растително потекло доаѓаат од органска култура, која е согласна со нормите и правилата на органското одгледување на растенијата и ја почитува и заштитува околината.